Omdat ervaring tot de juiste aanpak leidt

Ruime ervaring binnen het vakgebied verkeer

Binnen het vakgebied verkeer heb ik ruime ervaring opgedaan. Hieronder een samenvatting en greep van mijn werkzaamheden; 

 • Verkeerskundige advisering en projectleiding voor uiteenlopende, verkeers- en parkeervraagstukken, verkeerstechnisch wegontwerp, rijcurves en VISSIMsimulaties
 • Opstellen van beleidsmonitors en dashboards
 • Meewerken aan het tot stand komen van diverse CROW publicaties
 • Schrijven van artikelen voor Verkeerskunde en Parkeer24
 • Alle soorten verkeerskundige onderzoeken van opzet tot analyse (onder andere parkeeronderzoeken, kentekenonderzoeken, mechanische tellingen, kruispunttellingen, fietstellingen, enquetes)
 • Het op een juiste wijze toepassen van de Duurzaam Veilig Verkeer principes en CROW kencijfers en CROW publicaties, waaronder de toepassing van GOW30
 • Schrijven van (technische) rapportages, memo's en beleidsnota's
 • Maken en geven van presentaties aan alle soorten belanghebbenden (college, commissie, raad, vakbeurs, bewoners, dorpsbelangen)
 • Projectbewaking, communicatie, relatiebeheer, overleg en afstemming met alle soorten opdrachtgevers, zowel overheid als bewoners en bedrijfsleven
 • Opstellen, actualiseren en harmoniseren van verkeers- en vervoerplannen
 • Adviseren over herinrichtingen en wegontwerp
 • Opstellen van parkeervisies en beleidsnota's parkeernormen
 • Het adviseren over bouwplannen en uitvoeren van parkeertoetsen en verkeerstoetsen 
 • Opstellen van verkeerscirculatieplannen
 • Effecten van verkeersafwikkeling bij bouwplannen en herinrichtingen
 • Uitvoeren en opstellen parkeerbalans bouwplannen en centrumgebieden
 • Evaluaties van verkeersmaatregelen (onder andere 1e fietsrotonde van Nederland)
 • Advisering over ontsluiting van woonwijken voor alle modaliteiten, zoals voetganger, fietser, openbaar vervoer, auto en vrachtauto
 • Het controleren en beoordelen van verkeerstechnische ontwerpen
 • Onderzoeken naar landbouwverkeer
 • Het uitvoeren van verkeersveiligheidsaudits voor het onderliggend wegennet
 • Het uitvoeren van conflictobservaties en het maken van conflictanalyses
 • Het uitvoeren van quickscans naar de verkeerseffecten van de realisatie van rondwegen
 • Adviseren over de verkeersafwikkeling van rotondes en andere kruispuntvormen
 • Het in beeld brengen, analyseren en prioriteren van verkeersveiligheidsknelpunten
 • Impressies van verkeersmaatregelen in de openbare ruimte
 • Fietsparkeren rondom stations- en winkelgebieden,
 • Het beoordelen van de verkeersafwikkeling van VRI kruispunten
 • Het uitvoeren van variantenstudie fietsverbindingen
 • Het opstellen van beleidsnota's toegankelijkheid openbare ruimte
 • Opstellen van beleidsnota's voor de fiets
 • Het vereenvoudigen, actualiseren en opstellen van de wegencategoriseringen
 • Opstellen van essentiële kenmerken voor weginrichtingen
 • Beoordelen van schoolomgevingen en aanbevelingen doen voor verbetering
 • Opstellen van centrumvisies rekening houdend met alle modaliteiten, zoals vrachtverkeer
 • Opstellen van beleidsregels voor elektrische laadpalen
 • Afstemmen en opstellen van verkeersbesluiten
 • Planvorming en coördinatie en evaluatie 30 km/h en 60 km/h gebieden
 • Aanpak en uitvoering Duurzaam Veilige Schoolzones
 • Planvorming en coördinatie verkeerseducatie als Gemeentelijk Verkeersveiligheid Coördinator
 • Uitwerken van omleidingsplannen en omleidingsroutes
 • Uitwerken van maatregelenplannen voor uitwijkroutes (U-routes)
 • Nevenactiviteiten als verkeersouder

 


Dit is waar meer met verkeer voor staat

Samen weet je meer. Ik adviseer over onderwerpen waar ik verstand van heb. Door mijn contacten weet ik waar en bij wie de ontbrekende kennis te krijgen is. Want waarom zou je het alleen willen doen? Samen weet je meer!